دائم‌الجنب و البریود

Wednesday, July 21, 2010

نمی‌دونم هنوز هم تو مدرسه‌ها، بچه ها برای فرار از نماز جماعت میگن ما عذر شرعی داریم؟