یواش بگو، شاید زشت باشه

Monday, July 12, 2010

یه جایی دیدم که چند تا از جمله‌های سرکاری که باید تکرار کنی رو نوشته بود، یاد این جمله معروف افتادم. سه بار پشت سرهم و سریع تکرار کنین:
سرشیر و سرکه، سیری شیش هزار
!