کار کار انگلیسه

Wednesday, July 28, 2010

هی میگن بی‌بی‌سی با ایناست، شما باور نمی‌کنین، دلیل از این محکمتر که تو برنامه‌هاش به جای کامپیوتر میگن «رایانه»!

0 comments: