غیبت- 8

Thursday, July 15, 2010

- آقا راضی باشی، غیبت‌ات رو کردیم...
+ اختیار دارین، خوب بود؟

0 comments: