قدرت اسپرماتوزوئید

Thursday, July 15, 2010

خیلی عجیبه، تو هر فیلمی که به دختره تجاوز میشه، نه دختره و نه متجاوز هیچکدوم نازا نیستن و زرتی دختره بعد از همون یک دفعه حامله میشه!

2 comments:

Anonymous said...

هنر فیلم ساز یا داستانی که باید ادامه پیدا کند

Daydreamer said...

ربطی به فیلم یا واقعیت بودن ماجرا نداره. قضیه مربوط به قوانین حضرت مورفیه! وقتی نخوای حامله بشه، میشه!