غربزن- 3

Tuesday, July 27, 2010

اينقدر غر نزن كه «زندگی سخته و...» از اين حرفا. برو يه ليوان ايستك آناناس كه گرم شده بخور تا بفهمی چيزهای سخت‌تری هم تو دنيا وجود داره!
پست 410

0 comments: