دل به دل راه داره

Sunday, July 18, 2010

- از خودم بدم میاد...
+ چه جالب، اتفاقا منم از خودت بدم میاد!

0 comments: