بچه که بودیم

Friday, July 23, 2010

نمی‌دونم شما هم اینجوری بودین یانه، وقتی لباس جدیدی می‌خریدم، تا مدتها مارکش رو یه گوشه نگه می‌داشتم!

0 comments: