مناجات خواجه عبدالله- 8

Tuesday, July 27, 2010

الهی!
اگر از دوستانم، حجاب بردار
و اگر مهمانم، مهمان را نیکو دار

0 comments: