بابام و جام جهانی- 13

Wednesday, July 7, 2010

خیابانی: بعد از گل سوم هلند، ورزشگاه کیپ تاون سراسر نارنجی‌پوش میشه...
بابام که حواسش به کار خودشه، زیرلبی: چه جالب، تماشاگرهاشون آفتاب‌پرستن، با هر گل رنگ عوض می‌کنن!

0 comments: