فرق عادل و جواد

Wednesday, July 7, 2010

فردوسی‌پور چیزهایی که «می‌دونه» و «می‌بینه» رو میگه، خیابانی چیزهایی که «نمی‌دونه» و «ندیده» رو میگه!

0 comments: