امام زمان خودت بیا دیگه، تو رو قرآن

Monday, July 26, 2010

از اول که آرامش خاصی داشت، هاله نور هم که دور کله‌اش دیده بود، سید هم که شد، حالا هم که داره پیشگویی می‌کنه، پس فردا اگه این مرتیکه‌ی دجال بگه من امام زمانم، چه خاکی به سرمون برزیم؟

0 comments: