شهرام و شهرام

Friday, July 16, 2010

شهرام جزایری رو با صورت ورم کرده و کبود برگردوندن ایران، شهرام امیری رو با اضافه وزن و گردن کلفت! ببینیم عاقبت جفتشون چی میشه؟

0 comments: