نصایح پدرانه- 1

Wednesday, July 14, 2010

- پسرم! امروز كه بهشون حق طلاق بديم، فردا حق بچه‌دار نشدن می‌خوان، پس فردا حق ِ ندادن، پسون فردا هم حق ِ كردن...!