غربزن- 4

Thursday, July 29, 2010

- شومبول مضاعفی دارم...
(حضار در ِ باسن خود را دو دستی می‌چسبند!)
پست 423

0 comments: