در رستوران اتفاق افتاد- واقعی

Wednesday, July 7, 2010

مترجم مشتری‌های عرب: شیشلیک دارین؟ اینا عربن، خوب پول میدن!
صاحب رستوران رو به عربها: شیشلیک ما فی موجود، اما کباب موجود!
یکی از عربها: ما فی چی؟

0 comments: