در چت اتفاق افتاد، کاش نمی‌افتاد

Friday, July 2, 2010

کلیپ‌بورد خود را همیشه خالی نگه دارید. شاید روزی در یک فرآیند چت، چیزی برای دوست خود به اشتباه paste کنید که آبروی چندهزار ساله خود را ببرید!

0 comments: