جيگر شيرازي

Monday, November 2, 2009

يكي از پارادوكس هاي ايراني اينه: سالاد شيرازي!
هميشه برام سواله كه يه «شيرازي» چطور حوصله داره تا بشينه و گوجه و خيار و پياز رو به اندازه ي كله ي مورچه خورد كنه؟!