خيلي حال ميده

Saturday, November 7, 2009

وقتي آخر شب، با مصيبت بري وضو بگيري تا نماز بخوني، بعد يهو يادت بياد نمازت رو سر شب خوندي!

2 comments:

ذغال سنگ said...

اینکه چیزی نیست. یهو ازت در بره و بخوای دوباره وضو بگیری ناجوره!

سردرگم said...

تازه اگر وقتی میخوای بلند شی بری وضوبگبری اون موقع یادت بیاد خیلی بیشتر حال میده