قاري بدون آي كيو

Tuesday, November 10, 2009

مجري مراسم: حالا توجه شما را به آياتي چند از قرآن كريم دعوت مي كنيم...
قاري روي صحنه مي آيد و قرآن را روي تريبون مي گذارد، سي و پنج ثانيه قرآن را ورق مي زند و به دنبال سوره ي مورد نظر مي گردد، بيست و سه ثانيه سوره را مرور مي كند، يك جرعه آب مي نوشد، ارتفاع ميكروفن را تنظيم مي كند، يقه ي كتش را مرتب مي كند، با چشم هايش آيه هاي قرآن را دنبال مي كند، سرفه اي مي كند، و شروع مي كند:
اعوذ بالله من الشيطان رجيم... بسم الله الرحمن الرحيم... قل هو الله احد...
.
.
.
يعني از حفظ نيست!؟

0 comments: