دانيال حكيمي

Friday, November 20, 2009

تيپ و صدا و بازي دانيال حكيمي خيلي خوبه ولي حيف وقتي مي خواد حرف بزنه آب دهنش رو با صدا قورت ميده و هي نفس عميق ميكشه! حسابي رو اعصابه