آرزوي محال

Monday, November 9, 2009

يكي از آرزوهام اينه... برم فرانسه... برم پاريس... برم دفتر واحد مركزي خبر... ترتيب «كام*ران نج*ف زاده» رو بدم و برگردم!