گيهان و خوانندگان- چهار

Thursday, November 5, 2009

مي خواستم از اين طريق اعلام كنم كه اگر آقاي «مير.ح.م» به جاي چهارده تا بيانيه، صد و چهل تا بيانيه هم بدهند و در همه شان اينقدر قشنگ و باكلاس و شاعرانه بنويسند، باز هم ما به «چيز» گفتن ايشان مي خنديم... بچه ها بخندين: ياه ياه ياه...
مموت كثيفه و دوستان

0 comments: