شعارهاي سياسي-ورزشي 13 آبان

Monday, November 2, 2009

توصيه مي شود براي ابراز احساسات سياسي و ورزشي در روز سيزده آبان از اين شعارها استفاده شود:
گروه اول: موسوي... گروه دوم: سرور استقلاله (يا پرسپوليسه)
گروه اول در حمايت شيخ مهدي: ماشالا به تخ*مش... گروه دوم: ماشالا...

0 comments: