مسابقات بين المحلات

Friday, November 20, 2009

يادش به خير... بچگي مون... يكي از مسابقات مهم و حياتي مون اين بود كه ببينيم كي بلندتر و طولاني تر بادگلو مي زنه، بعد مي خواستيم دوپينگ كنيم مي رفتيم قبلش نوشابه مي خورديم!