من و بازجوم

Wednesday, November 25, 2009

امروز قبل از اينكه آزاد بشم، با بازجوم رفتيم بند زنان، يك كم ديد زديم...
دل بازجوم خيلي گرفته، از وقتي فهميده كه دارم از پيشش مي‌رم...!