روي سخن من با شما دوستداران صحنه‌هاي رمانتيك است

Wednesday, November 25, 2009

به خدا، به پير، به پيغمبر... من اون صحنه‌هاي «اشك‌آور» كه: شيره جنين بزه رو درمياره، ديدم و گريه‌ام نگرفت، بيشتر حالم به‌هم خورد، تو رو جون عزيزانتون ديگه نه برام ميل كنين و نه شير كنين!