تهوع آميز

Sunday, November 15, 2009

نمي‌دونم كارخونه‌ها به چه اميدي هنوز، «آدامس موزي» توليد مي‌كنن؟