بعله... اينجوريا بود

Wednesday, November 4, 2009

ما هم كه خريم و نمي فهميم جمعيت ميليوني كه رفته بودن حرم امام رضا براي تولد ايشون نبوده و براي استقبال از «اوشون» رفته بودن!

0 comments: