به كجا مي رويم؟

Wednesday, November 11, 2009

چهار سال بعد در چنين روزي:
«بسيجي واقعي ... پرهام بود و پارميدا...»!
.
.
.
هرگونه تشابه اسمي اتفاقي است

0 comments: