مراسم كلنگ زني آقاي معاون

Sunday, November 22, 2009

ديدين وقتي معاون رئيس‌جمهور كلنگ بزرگراه همت رو زد؟ با چه حرارت و شدت و علاقه‌اي زد! انگار سالهاست كه كارش همينه، از يه كارگر افعاني هم ماهرتر بود! اگه جلوش رو نگرفته بودن اينقدر كلنگ مي‌زد كه به نفت مي‌رسيد! نگران سر و كله‌ي اطرافيانش هم نبود، حسابي از خود بي‌خود شده بود...