بازجوهاي بيخبر

Monday, November 9, 2009

- نكن برادر... نكن... من خودي ام...
+ تو *** كه خودي هستي... *** بگير اين شيشه رو فرو كن *** بعدش هم اين باتوم رو بگير *** فلان فلان شده...
- به خدا برادر من از خودتونم... آخ...
+ از خودمونيم كه سربند و دستبند و شال سبز بستي... بچه قرطي؟
- مگه خبرش رو نشنيدي برادر؟... آخ... نكن... ما از جنبش سبز عل*وي هستيم... آخ...