بچه دزدِ بامعرفت

Tuesday, November 17, 2009

- خفه شو... ببين چي بهت مي گم... خوب گوش كن... اين شماره حساب منه، تا يك ساعت ديگه پونصد ميليون مي ريزي به اين حساب... يه كپي از فيش واريزي هم محض اطمينان تا وقتي بچه تون رو بهتون پس مي دم نزد خودتون نگه دارين...!