بنيانگزار كمدي صحنه دار

Monday, November 9, 2009

در اينجا بد نيست يادي كنيم از مرحوم «بني هيل» كه پدرانمان در كودكي اجازه نمي دادند فيلم هايش را ببينيم!

2 comments:

مممد said...

اختیار دارید اندرمال متعلق به شماست! از خودتون پذیرایی کنید! دیگه من تعارف نکنم اینجام مثل خونه ی خودتونه

ذغال سنگ said...

مگه بنی هیل مرده؟ اون پیرمرد قدکوتاهه که کچل بود چقدر خنده دار بود!