خيلي پول دوست داره

Saturday, November 14, 2009

سخنگوي دولت افزود:
دولت بعد از هدفمند كردن يارانه‌ها و به‌دست آوردن بودجه‌ي مازاد آن، خواهان به‌دست ‌گيري متروي تهران مي‌باشد. برنامه‌ي بعدي ما در اختيار گرفتن وجوهات داخل صندوق صدقات و در مرحله بعدي سرپرستي درآمد كودكانِ گل‌فروش سرِ چهارراه‌هاست!