اوووف... مي‌سوزه

Monday, November 23, 2009

وقتي از حموم مياي بيرون و شِيو كردي و بعد دئودورانت مي‌زني زير بغلت و بعد...
سوزشش هم لذت داره...!