لغت چندش آور

Friday, November 13, 2009

اين اصطلاح تركيبي حالمو به هم مي زنه:
«خوشبختانه يا متاسفانه» بايد بگم...
خوب اگه خوبه كه بگو خوشبختانه، اگه بده بگو متاسفانه، يعني چي خوب؟!

0 comments: