در حمايت از شيخ مهدي كروبي

Tuesday, November 10, 2009

نامرديه كه همش بگيم يا حسين، ميرحسين. براي حمايت از كروبي هم بگيم:

يا مهدي، شيخ مهدي

0 comments: