استاد سلماني، رد پات مونده

Saturday, November 21, 2009

هنوز كسي رو نديدم كه وقتي از آرايشگاه مياد بيرون، راضي باشه... هيچكس رو نديدم!

0 comments: