مرگ بر سي بي بي

Friday, November 13, 2009

بي بي سي، بي بي سي... پونه ي ما رو پس بده
چرا تازگي «پونه» رو كم نشون ميدن؟ ما هم دل داريم ها!