دكتر عوض علي كردان

Wednesday, November 18, 2009

مي‌گن مُرده. حالا فهميدم چرا اح*م*دي اينقدر اصرار داشت كه يه پستي بهش بده، مي‌خواسته آخر عمري دلشو نشكونه...!
.
.
.
پينوشت: پشت سرش خيلي حرف زديم و خنديديم، خدا از سر تقصيرات همه‌مون بگذره