نگفتنيها

Tuesday, November 10, 2009

خدا وكيلي برام سواله اين آقاي «امير فرش*اد اب*راهيمي» چطور بعد از اينهمه سال مي تونه هركسي رو كه توي عكسها مي بينه شناسايي كنه و حتا آدرس خونه و شماره تلفنش رو هم بده؟ يعني حافظه اش خوبه يا جاسوس زياد داره يا... تخيلش قويه؟!

0 comments: