نوستال دوران جاهليت- هفت

Wednesday, November 4, 2009

بچه كه بوديم، روزها رو مي شمرديم تا جمعه برسه... تا با ناهار نوشابه بخوريم... يه شيشه ي كامل... توي يك ليوان كه تا سرش يخ باشه...