خَرين آدم روي زمين

Friday, November 13, 2009

آخرين «آدم» روي زمين در اتاقش نشسته بود كه... آخرين «حوا»ي روي زمين داخل شد...
بعد از نه ماه آنها ديگر «آخرينها» نبودند!

0 comments: