لذت بصري

Friday, November 6, 2009

«دختر دوچرخه سوار» يكي از نمونه هاي بارز لذاتي است كه نصيب چشمها مي شود، به نظر من!