ساز نو

Thursday, November 26, 2009

كاش يه سازي اختراع مي شد كه افكارت رو مي خوند و خودش آهنگ مي نواخت...

0 comments: