به افتخار دكتر عبدالله عبدالله

Monday, November 2, 2009

وقتي دكتر عبدالله گفت «در دور دوم انتخابات شركت نمي كنم»، اشك تو چشماش جمع شد. ياد ميرحسين خودمون افتادم كه چقدر مظلومانه سرش رو بريدن...

0 comments: