داستانهاي واقعي- چهار

Thursday, November 19, 2009

- ناخن مصنوعي هاتو چه جوري از ناخن هاي خودت جدا مي كني؟
+ راحته، آخر شب بايد دستت رو بكني تو آب جوش، بعد از چند دقيقه جدا ميشه
.
.
.
خانوم هاي محترم، آبگوشت انگشت حاضر است!

0 comments: