گيهان و خوانندگان- هفت

Sunday, November 29, 2009

مي‌خواستم از اين تريبون مردمي و صادق، به طرفداران موسوي و كروبي اعلام كنم كه هنر دولت دهم اين است كه به كشورهاي محروم و ناشناخته سفر كند و دل مردم آنجا را به‌دست آورد. وگرنه خاتمي كار مهمي نمي‌كرد كه به آلمان و انگليس و فرانسه و... كشوهاي مهم سفر مي‌كرد. در همين زمينه شعري سرودم كه تقديم خوانندگان عزيزتان مي‌كنم:
تا تواني دلي به‌دست آور.
با تشكر از روزنامه خوب و مردمي و صادق و مهرپرور و عدالت‌محورتان
نون الف از تهران