جوادها رو عشق است

Saturday, November 14, 2009

از حركتِ دستِ اين راننده هاي جوادِ پيكان هاي قديمي، وقتي دنده ي ماشين رو از چهار به دو كم مي كنن، كيف مي كنم! با يك حركت موزون مچ و ساعد و شونه، و بعضي وقتها حتا سر و گردن، دنده رو از سمت راست مي برن سمت چپ... خيلي باحاله